Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING JUMELAGE BERGEN OP ZOOM.

2010 – 2020.

Inleiding.

De jumelage bestaat sinds 1986. In dat jaar werd in Oudenaarde ( België ) de jumelage

overeenkomst met die plaats getekend.

Het jaar daarop gebeurde dat nogmaals en dan in Bergen op Zoom.

In 1992, kort na de val van de “Muur” werd de jumelage overeenkomst met de Poolse stad

Szczecinek gesloten.

Overeenkomsten die door de besturen van de respectievelijke plaatsen aangegaan werden.

Het doel van het voorliggende beleidsplan is om zorg te dragen voor de continuïteit van de

doelstelling van de stichting, het bevorderen van de officiële en menselijke contacten tussen de

bevolking van Bergen op Zoom en die van de andere twee gemeenten.

 

Missie en doelstellingen.

De activiteiten die de Stichting Jumelage ontplooit zijn gebaseerd op de geformuleerde

doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten, laatstelijk gewijzigd-op 12 oktober 2006. Deze

doelstelling luidt:

  1. De stichting heeft ten doel : het bevorderen van de officiële en menselijke contacten tussen de bevolking van Bergen op Zoom en deze van andere gemeenten, die met Bergen op Zoom een verbroedering casu quo verzustering zijn aangegaan.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door stimulering van de culturele, toeristische, sportieve, sociale en economische toenadering en uitwisseling, en al hetgeen daarmee verband houdt.

 

Organisatie.

De Stichting Jumelage is een volledige vrijwilligers organisatie, waarbij de werkzaamheden door

de bestuursleden gebeuren.

 

Bestuur.

Dit bestaat uit ten minste vijf en maximaal elf leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een algemeen voorzitter. secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat uit drie werkgroepen, een werkgroep Oudenaarde en een werkgroep Szczecinek, met elk een eigen voorzitter. De bestuursleden die geen deel uitmaken van een van deze twee werkgroepen, vormen een algemeen ondersteunende werkgroep. Elk van de werkgroepen verzorgt de contacten met de zustergemeente, conform de doelstelling. De jaarlijkse werkplannen van beide werkgroepen maken onderdeel uit van de agenda van de algemene bestuursvergadering. De plannen en de bereikte resultaten worden besproken. Zo is er sprake van continuïteit en coördinatie tussen de groepen.

 

Financiën.

In de statuten staat hierover:

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:

–     Subsidies en donaties

–     Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

In de praktijk bestaan de inkomsten uit de jaarlijkse subsidie van de gemeente Bergen op Zoom.

De penningmeester draagt zorg voor de boekhouding. Uiterlijk in mei legt de penningmeester

rekening en verantwoording af over het in het voorgaande boekjaar gevoerde beheer. Ook de

kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden, brengt verslag uit van de controle werkzaamheden.

In het najaar legt de penningmeester de begroting voor het komende jaar voor aan het algemeen

bestuur.

Zowel de rekening als de begroting worden ieder jaar aan de gemeente aangeboden.

De rekening gaat vergezeld van een overzicht van alle plaats gevonden activiteiten. Bij de

begroting is een overzicht gevoegd van alle plannen voor het jaar dat volgt.

 

Beleidsvoornemens.

Uitgangspunt is natuurlijk het continueren en waar mogelijk uitbreiden van de contacten tussen

de bevolking van Bergen op Zoom en die van Oudenaarde en Szczecinek.

Het bestuur is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden en naar uitbreiding van de

bestaande. Daartoe neemt het nieuwe initiatieven. bevordert contacten en tracht

(groepen) inwoners te interesseren voor de zustergemeenten. Dit alles natuurlijk in nauw contact

met de burgemeester en wethouders van onze gemeente.